Centrum kresťanského poradenstva JaSOM

Zriaďovateľ:

Zbor Cirkvi bratskej v Banskej Bystrici
Hurbanova 2,
974 01 Banská Bystrica

Štatutár zriaďovateľa:

Slavomír Poloha, M.Div.
banskabystrica@cb.sk
0907 843 583

Právna forma centra:

Misijná oblasť Zboru CB v BB, nemá právnu subjektivitu

Riaditeľka centra:

PaedDr. Martina Polohová
martina.polohova@narniabb.sk
0915 825 360

Sekretariát:

Bc. Polohová Zuzana
zuzpol@gmail.com
0903 227 438

Tím poradcov (abecedné poradie):

 • David Zdeněk – pastorálny poradca, mentoring
 • Mgr. Gallo Rastislav – pastorálny poradca
 • Mgr. Gallová Zuzana – špeciálny pedagóg, pastorálny poradca
 • Bc. Poloha Drahoslav – pastorálny teológ
 • Poloha, Slavomír, M.Div. – pastorálny teológ
 • PaedDr. Polohová Martina – pastorálny teológ, špeciálny pedagóg, pedagóg
 • Bc. Polohová Zuzana – pastorálny teológ

CIEĽ

 • Pomôcť ľuďom žiť kvalitný život v pokoji a v radostnej nádeji na základe osobnej viery v evanjelium Ježiša Krista bez ohľadu na okolnosti, ktoré do ich života vstúpia.

POSLANIE

V oblasti pastorálneho poradenstva

 • Pomôcť odhaliť primárne a sekundárne príčiny psychologických, psychosomatických a duchovných problémov klientov (pastorálna diagnostika)
 • Predstaviť klientom možnú cestu vyriešenia konkrétneho problému na základe biblickej zvesti a odborných vedomostí (prognóza)
 • postupná premena návykov v oblasti fyzického fungovania (telesná oblasť)
 • Sprevádzať klienta na ceste k vyriešeniu problému (poradenstvo, terapia) v troch oblastiach:
  • osobné spoznávanie Ježiša Krista ako svojho Pána a Spasiteľa (duchovná oblasť)
  • postupná premena charakteru, t. j. návykov v oblasti emocionálneho a vôľového fungovania (duševná oblasť)
  • postupná premena návykov v oblasti fyzického fungovania (telesná oblasť)

Špeciálno – pedagogické poradenstvo

 • V spolupráci s CPPPaP a CŠPP pomôcť odhaliť primárne a sekundárne príčiny problémov klienta v oblasti vzdelávania (špeciálno – pedagogická diagnostika)
 • Predstaviť klientom možnú cestu riešenia špeciálnych výchovno – vzdelávacích potrieb (prognóza)
 • Vypracovať, organizačne zabezpečiť a následne prehodnocovať individuálny výchovno – vzdelávací program pre klienta s cieľom odbúrania bariér a rozvoja jeho potenciálu

 

V oblasti mentoringu

 • Pastorálne a odborne sprevádzať klientov v ich konkrétnom poslaní, na základe konkrétnych potrieb klientov

➢ Na základe biblickej zvesti veríme, že človek bol stvorený nielen ako telesná, prípadne duševná, ale aj ako duchovná bytosť. Duchom je spojený / oddelený od svojho Stvoriteľa. (Teológovia sa odlišujú v názore na to, či duch a duša v človeku tvoria jednu alebo dve zložky. Táto otázka nie je pre naše potreby nevyhnutná. Veríme tomu, že duševné, duchovné aj telesné potreby sa v človeku prepájajú a nie je možné ich v nás jednoznačne oddelene definovať.)
➢ Veríme, že väčšina (ak nie všetky) psychologické problémy človeka viac alebo menej súvisia práve s duchovnou zložkou človeka, t. j. s jeho nedostatočným poznaním svojej identity v Bohu a následným nekonečným bojom o potvrdenie vlastnej hodnoty.
Veríme v existenciu duchovných temných síl, ktorých hlavnou snahou je nepustiť človeka bližšie k Bohu. Na základe ich pôsobenia sú ponúkané rôzne alternatívy riešenia duchovnej priepasti medzi Bohom a človekom, ktoré Biblia považuje za nedostatočné a nebezpečné.
➢ Veríme, že dôvod ďalších problémov človeka tkvie v „hriechu“,t. j. v praktickom odmietnutí Božích prikázaní v konkrétnych situáciách.
Veríme zároveň v existenciu dôsledkov základného dedičného hriechu, dôsledkov konkrétnych hriechovdedených po predkoch človeka.
➢ Veríme vo vykupiteľské dielo Pána Ježiša, ktoré ponúka možnosť prijatia Božieho odpustenia hriechu, oddelenia od neho a návratu do intímneho vzťahu s trojjediným Bohom už na tomto svete a následne vo večnosti.
Veríme v reálnu prítomnosť Svätého Ducha v životoch jeho služobníkov, na základe ktorej má každý veriaci právo a moc premáhať Satanove klamstvo v konkrétnych životných situáciách a žiť stále čistejší život bez hriechu, plný ovocia Svätého Ducha.
➢ Veríme, že základným krokom kresťanskej terapie je znovuzrodenie človeka, t. j. prijatie Ježišovho diela vykúpenia, odvrátenie sa od konkrétnych hriechov a prijatie Sv. Ducha do svojho života.
Veríme, že znovuzrodený človek dokáže pod vedením Svätého Ducha a s bežnou pomocou veriacich ľudí alebo pomocou veriacich odborníkov pracovať na postupnom posvätení, t. j. na prehlbovaní poznania svojej identity v Bohu a na zriekaní sa hriešnych postojov, a tak prežiť uzdravenie od depresií, úzkostných stavov a rôznych iných duševných porúch.
➢ Veríme, že na základe modlitieb za oslobodenie pod vedením Sv. Duchom môže znovuzrodený človek prežiťslobodu od trápenia temnými silami v podobe myšlienok, hlasov, obrazov, snov a pod., a tak prežiť uzdravenie aj z psychiatrických diagnóz.
Veríme, že fyzické choroby sú spôsobené existenciou hriechu, preto veríme, že na základe duchovného a duševného uzdravenia môže človek prirodzene dospieť aj k fyzickému uzdraveniu.
➢ Zdravie nepovažujeme za konečný stav v tomto živote, veríme, že je to nekonečný zápas o udržanie si stavu, v ktorom dokážeme žiť život plný lásky, pokoja a radosti. V tomto zmysle veríme, že fyzické zdravie je podriadené duševnému, a to je zas podriadené duchovnému zdraviu(rastu vo viere v Pána Ježiša), a to jednak z dôvodu pretrvania do večnosti, jednak preto, lebo duchovná zrelosť so sebou prináša buď uzdravenie v ostatných oblastiach, alebo pokoj a radosť napriek utrpeniu.
Veríme, že naše poznanie Boha je v súčasnom živote obmedzené, a preto sa chceme v službe poradenstva pokorne nechať viesť Svätým Duchom, chceme mať myseľ otvorenú pre skúmanie poznania a skúseností z praxe kresťanských odborníkov v danej oblasti, aj z poznania a praxe sekulárnej psychológie, psychoterapie, psychiatrie a špeciálnej pedagogiky, a všetko prehodnocovať na základe Božieho Slova