Ponuka služieb

Úvodné stretnutie

 • zoznámenie sa s klientom a jeho potrebami, predstavenie ponúk CKP JaSOM

Jednotlivé stretnutia

 • pastorálna alebo špeciálno – pedagogická diagnostika a prognóza, intervencia, mentoring – cieľom je vypočutie, sprevádzanie, poskytnutie pohľadu „z vonku“, modlitba, klient sa učí pracovať s vlastnými myšlienkami, emóciami, hľadať cestu v oblasti, v ktorej prežíva potrebu pomoci

Program pomoci pre klienta

Program pomoci je program nastavený na konkrétny počet stretnutí, s definovaným konkrétnym cieľom. Program pripravuje poradca a predkladá ho klientovi na schválenie. Program pomoci môže byť:

– Pastorálny program (PP)

 • Systematický, cieľavedomý a časovo ohraničený program nastavený na základe pastorálnej diagnostiky pre konkrétneho klienta

– Individuálny výchovno-vzdelávací program (IVP)

 • Program pre žiakov so špeciálnymi – výchovno vzdelávacími potrebami, vyplývajúci zo školskej legislatívy a špeciálno-pedagogickej diagnostiky, pripravený hlavne pre školu, ale aj pre rodičov a žiakov samotných
 • Systematický, cieľavedomý program, ktorého cieľom je poskytnúť žiakom takú podporu, aby bol v čo najvyššej miere rozvinutý ich potenciál

– Program mentoringu (PM)

 • Systematický, cieľavedomý program nastavený na základe konkrétnej potreby klienta v jeho profesijnom raste.CKP JaSOM poskytuje svoje služby zdarma aj za finančný príspevok, ktorý klienti platia vo forme daru Zboru Cirkvi bratskej v Banskej Bystrici.

 

 

Všeobecný princíp platieb:

➢ Úvodné stretnutie – zdarma
➢ Jednotlivé stretnutia – 20 eur / stretnutie
Jednotlivé párové a skupinové stretnutia – 30 eur / stretnutie
Pastorálny program (PP), Individuálny výchovno-vzdelávací program (IVP), Program mentoringu (PM) – cena za program závisí od dĺžky a náročnosti programu – min. cena je 100 eur

Klienti Pastorálne poradenstvo Špeciálno-pedagogické poradenstvo Mentoring
Členovia, prípravní členovia a neplnoleté deti členov Zboru CB v BB Dobrovoľný poplatok Dobrovoľný poplatok V prípade IVP – 50% Zdarma (pracovník v cirkvi) alebo dobrovoľný poplatok
Priami príbuzní členov a prípravných členov Zboru CB v BB 50% plná suma plná suma
Žiaci ZŠ Narnia Dobrovoľný poplatok V prípade PP – 50% ceny Zdarma
Absolventi ZŠ Narnia Dobrovoľný poplatok Dobrovoľný poplatok Plná suma
Zamestnanci ZŠ Narnia Zdarma V prípade PP – dobrovoľný poplatok Zdarma Zdarma
Klienti z misie Zboru CB v Žiari nad Hronom Dobrovoľný poplatok Dobrovoľný poplatok V prípade IVP – 50% Dobrovoľný poplatok
Pracovníci MCKL Dobrovoľný poplatok Dobrovoľný poplatok V prípade IVP – 50% Dobrovoľný poplatok
Klienti zo sociálne znevýhodneného prostredia Dobrovoľný poplatok Dobrovoľný poplatok Dobrovoľný poplatok
Iní klienti Plná suma Plná suma Plná suma

 


Pastorálne poradenstvo

 • Duchovné a filozofické skúmanie, hľadanie zmyslu života, porozumenie Biblii a cirkvi
 • Emocionálne zranenia, traumy, strach / nepokoj, úzkosť, hnev, depresívne stavy a iné
 • Manželské, párové a rodinné problémy
 • Dôsledky vplyvu okultizmu, siekt a kultov
 • Sprevádzanie zomierajúcich a pozostalých

Špeciálno – pedagogické poradenstvo

 • Poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia, dysortografia a ich kombinácie)
 • Autistické spektrum bez mentálneho postihnutia
 • Poruchy pozornosti s hyperaktivitou a bez hyperaktivity
 • Nadaní a talentovaní žiaci
 • Nedefinované problémy, ktoré spôsobujú strach a neúspech v oblasti vzdelávania detí a dospelých

Mentoring

 • Pre pracovníkov v cirkevných zboroch a misijných organizáciách
 • Pre pedagógov a vedúcich pedagogických zamestnancov
 • Pre podnikateľov


Objednávanie

V prípade záujmu o poradenstvo alebo mentoring, objednajte sa, prosíme, online cez tento formulár. Pracovník CKP JaSOM Vás bude následne kontaktovať s návrhom termínu.