Kázne CBBB

Kázeň 24. 7. 2016

Kol 4,2: “Vytrvajte v modlitbe, bdejte pri nej a vzdávajte vďaky.” Jer 18,1-6: “Slovo, ktoré zaznelo Jeremiášovi od Hospodina: Vstaň, choď do hrnčiarovho domu a tam ti oznámim svoje slová. Zostúpil som teda do hrnčiarovho domu; práve pracoval na hrnčiarskom kruhu. Nádoba, ktorú vyrábal z hliny, sa v hrnčiarových rukách pokazila. Znova z nej urobil…

Kázeň 10. 7. 2016

Greg Volsko (Judson Baptist Church,  Nashville, Tennessee) / Sk 1,8: “Teraz však na vás zostúpi Svätý Duch, vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami v Jeruzaleme, v celom Judsku i Samárii, až po kraj zeme” / Sk 2,41-42: “Tí, čo prijali jeho slovo, boli pokrstení a v ten deň sa pridalo k nim asi…

Kázeň 3. 7. 2016

Juraj Institoris: Posledné Ježišove slová / Mt, 28,16-20: “Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im rozkázal Ježiš. Keď ho uvideli, klaňali sa mu. No niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil a povedal im: Daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi. Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich…