Výberové konanie na pozíciu riaditeľa ZŠ Narnia

Categories: Nezaradené

VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA

Zbor Cirkvi bratskej v Banskej Bystrici ako zriaďovateľ Základej školy Narnia, Okružná 2, Banská Bystrica na základe ustanovenia § 3, ods.1 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s článkom 1, ods. 7 DOHODY medzi SR a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o náboženskej výchove a vzdelávaní a v súlade so štatútom školy vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa Základnej školy Narnia, Okružná 2, Banská Bystrica.A. Kvalifikačné predpoklady :

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, požadované pre príslušný druh a typ školy v súlade
  s vyhláškou MŠ SR č.41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov, v znení neskorších prepisov
 • absolvovanie 1. atestácie
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 • morálna bezúhonnosť

B. Osobnostné a ďalšie kritériá na uchádzačov:

 • Znalosť a praktické skúseností z realizácie vzdelávacích a výchovných činností zodpovedajúce cieľom Základnej školy Narnia v oblasti vzdelávania a výchovy.
 • Základné znalosti cirkevných dokumentov v oblasti ekumenickej kresťanskej výchovy a dôrazov nadväzujúcich najmä na odkaz diela Jana Amosa Komenského.
 • Schopnosť viesť tím učiteľov a zamestnancov školy, komunikovať s deťmi, konštruktívne spolupracovať so zriaďovateľom a orgánmi školy a komunikovať s verejnosťou.
 • Návrh koncepcie rozvoja školy.

C. Zoznam požadovaných dokladov:

 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • prehľad o praxi so stručným popisom pracovných činností
 • fotokópie dokladov o vzdelaní a kvalifikácii
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

Uchádzači doručia písomné prihlášky do 20. novembra 2017, na adresu Slavomír Poloha, Okružná 2, 974 04 Banská Bystrica.

Výberovou komisiou na výberové konanie je Rada školy.

Vaše osobné údaje, ktoré nám vo svojich materiáloch poskytnete, považujeme za dôverné, v zmysle zákona NR SR č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

V Banskej Bystrici, 28.10.2017

Slavomír Poloha, M.Div.
Zástupca zriaďovateľa školy