Vyznanie viery

Za pravidlo viery a života prijíma Cirkev bratská Písmo sväté – Bibliu. V presvedčení, že cirkev môže uskutočniť vo svete svoje poslanie iba vtedy, keď zostane vernou svojej Hlave – Ježišovi Kristovi, ktorý je jej základom a ktorý ju zachováva a dovedie až k cieľu, sa ako členovia Cirkvi bratskej hlásime k tomuto vyznaniu viery.

O zjavení
Veríme, že sa Boh zjavoval ľuďom mnohými spôsobmi prostredníctvom svojho stvorenia, svojho Zákona, svojich poslov a prorokov, ale v posledných dňoch a s konečnou platnosťou sa zjavil vo svojom Synovi, Ježišovi Kristovi (Žd 1,1n), ktorý je vteleným Bohom a vlastným zjavením Boha pravého a živého (J 1,1; 1,18; J 14,9; 1J 5,20).

O Písme svätom
Veríme, že neomylným svedectvom o tomto zjavení je Písmo sväté Starého a Nového zákona, ktoré bolo inšpirované Duchom Božím. Pánom a stredom Písma je Ježiš Kristus. Písmo sväté má dve stránky: božskú a ľudskú. Božská stránka je neomylná pravda, ľudská stránka je ľudská reč, ľudské vyjadrenie i to, ako reč a vyjadrenie boli zachované. Písmo sväté ako Božie slovo je jediným merítkom a autoritou našej viery a nášho života (2Tim 3,16; 2Pt 1,21). Mimo neho neuznávame žiadne doplnky, ktoré by mali rovnakú autoritu, vážnosť a úctu. Pri výklade Písma svätého sa hlásime ku starokresťanskému vyznaniu viery (Apoštolské vyznanie, Nicejsko-carihradské, Athanasiove), k reformovaným konfesiám (zvl. Druhá Helvetská konfesia, Heidelberský a Malý westminsterský katechizmus), k odkazu Jednoty bratskej (zvl. Vyznanie Jednoty bratov českých podľa vydania Komenského z roku 1662) a k zásadám evanjelikálneho hnutia vyjadreným napr. vyznaním Lausannského záväzku z roku 1974.

O Božej trojjedinosti
Veríme v jedného Boha (Dt 6,4), ktorý sa v dejinách spásy zjavil ako Otec, Syn a Duch svätý (1K 8,6; Žd 1,8; Sk 5,3n; Žd 1,3). Tieto tri osoby tej istej podstaty tvoria dokonalú jednotu, nie je možné ich od seba oddeliť, ani navzájom stotožniť (Gn 1,26; Mt 28,19; 3,16-17).

O stvorení sveta
Veríme, že Boh stvoril všetko viditeľné i neviditeľné svojim Slovom (Ž 33,6; Ko 1,16) a riadi celý svet svojou nevystihnuteľnou múdrosťou (R 11,13). Veríme, že nás v Kristovi pred stvorením sveta vyvolil za svoj ľud (Ef 1,4), ale nikoho nezbavil zodpovednosti za jeho rozhodovanie (Ž 81,12; J 5, 40; Ga 6,5).

O hriechu
Veríme, že človek svojou neposlušnosťou k Bohu stratil spoločenstvo s ním i neporušenosť, ku ktorej bol pôvodne stvorený (R 5,12). Preto sa všetci rodia ako hriešni ľudia a svojím životom porušujúcim Boží Zákon a svojou svojvôľou a vzburou tento stav potvrdzujú (R 3,23). Preto sú vydaní Božiemu súdu a smrti ako dôsledok za hriech (R 5,18-19; 6,23).

O Kristovi
Veríme, že Ježiš Kristus, Boží Syn, sa stal pravým človekom svojím narodením (J 1,14; 1Tm 2,5; Žd 2,14). Svojou zástupnou smrťou na kríži vzal na seba hriechy a tým nás zmieril s Bohom (Ko 1,20-22). Svojim vzkriesením a nanebovstúpením zvíťazil nad všetkými mocnosťami zla a stal sa Pánom celého sveta a hlavou cirkvi (Ef 1,20-22, Mk 16,19; Fp 2,911).

O Duchu svätom
Veríme, že na Letnice zoslal Boh skrze Ježiša Krista Ducha svätého (Sk 2,33), ktorý ľudí usvedčuje z hriechu (J 16,8), vedie k pokániu a viere v Krista, a tak z nich činí nové stvorenia (2K 5,17, R 8,2). Znovuzrodenie sa prejavuje nosením ovocia Ducha, predovšetkým láskou k Bohu a ľuďom (Ga 5,22). I po znovuzrodení (J 3,5; Tt 3, 5) sú veriaci Duchom svätým zmocňovaní a naplňovaní (Ef 5,19) a dostávajú dary (1K 12,4-11; R 12,6; Ef 4,11) k účinnej službe v cirkvi i vo svete (2Tim 1,6-7; 2Tim 2,1).

O ospravedlnení
Veríme, že všetci, ktorí v Krista uveria a vyznávajú a opúšťajú svoje hriechy, prijímajú od Boha ospravedlnenie a istotu spasenia (R 5,1n). Deje sa tak iba vierou v Ježiša Krista (Ga 3,26), bez vlastných zásluh (Ga 2,16). Iným spôsobom sa nedá dosiahnuť spasenie (Sk 4,12).

O cirkvi
Veríme, že Boh v dejinách Izraela povolával a zhromažďoval svoj ľud. Ježiš Kristus na tomto svete ustanovil ľud Novej zmluvy (1K 11,25) a buduje ju medzi všetkými národmi ako svoju Cirkev (Mt 16,18). Preto je výsadou všetkých veriacich vyjadriť svoju príslušnosť k cirkvi tým, že vstúpia do zväzku s niektorou z jej vetiev (Sk 2, 41). Tým verejne vyznávajú svoju vieru (R 10,9n), prijímajú sviatosti krstu a svätej večere Pánovej (Mt 28,19; Mk 16,16) spolu s darom bratského spolužitia, v ktorom sa vzájomne povzbudzujú, napomínajú (Sk 2,42; Žd 10,24n), slúžia si (Ef 4,15-16) a podriaďujú sa povereným správcom (Žd 13,17) a jedni druhým (Ef, 21n).

O misii
Veríme, že Cirkev je poslaná byť soľou zeme a svetlom sveta (Mt 5,13n), svojou službou pomáha ľuďom v hmotnej a mravnej biede a zvestuje im záchranu v Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Z tých, ktorí prijímajú evanjelium, činí učeníkov Ježiša Krista krstom a vyučovaním k zachovávaniu toho, čo nám Pán Ježiš prikázal (Mt 28,19n).

O druhom príchode Pána
Veríme, že Ježiš Kristus príde vo svojej sláve (1Te 1,10; Fp 3,20; 1Pt 4,13), aby ustanovil večné Božie kráľovstvo, kde Boh bude všetko vo všetkom (1K 15, 28; Zj 19,6). Veríme, že všetci spravodliví budú vzkriesení k večnému životu a bezbožní k súdu a večnému trestu (J 5,28-29; Mt 25,34.41.46).